Aan de basis voor de creatie vanvzw,

een combinatie van 4 elementen:

"EEN VERLANGEN OM TE DELEN
onze ervaring, passie en knowhow aanwenden om grootschalige culturele projecten te creëren en voor te stellen."

"INTERCULTURELE ONTDEKKING
Dit is één van de sterke waarden van vzw" HORIZON ", de ontdekking van de rijkdom en de culturele verschillen van onze wereld. Deze waarde vindt zijn oorsprong in de talrijke reizen en de dubbele nationaliteit (Roemeens en Belgisch) van één van de oprichters van de vzw.

"EEN NOODZAAK VOOR ONTMOETINGEN:De COVID-19-crisis, na lange periodes van opsluiting en beperkingen, heeft de mensen meer dan ooit de behoefte doen voelen om mensen te kunnen ontmoeten, de wereld te ontdekken, het leven en de schoonheid te vieren."

"EEN WENS NAAR AUTHENTICITEIT en een echte ontdekking van de cultuur van de "andere". Want als de globalisering de mens in staat stelt steeds verder te reizen, steeds sneller, virtueel of in werkelijkheid, dan is dat niet altijd bevorderlijk voor een echte ontmoeting en een grondige ontdekking van deze "andere"!"

De vzw Horizon wil "SCHOONHEID" voor het voetlicht brengen.
"Horizon" wil ontmoetingen, sociale cohesie en uitwisseling tussen verschillende gemeenschappen bevorderen, met name uit West- en Oost-Europa (en de diaspora's van deze laatste), maar die zich - door de aard van het project - zullen uitstrekken tot veel verder gelegen horizonten, in andere continenten.

Zijn horizon - zowel die denkbeeldige cirkelvormige lijn waarvan de waarnemer het middelpunt is en waarin hemel en aarde (of zee) lijken samen te vloeien, als de toekomstperspectieven die zich aan hem kunnen aandienen[1] - zal altijd datgene zijn wat tot avontuur aantrekt, wat uitnodigt tot het onbekende. Het avontuur en het onbekende dat mijn buurman is, deze vreemde en vreemde persoon van een andere plaats. Het avontuur en het onbekende dat ik ook ben, deze vreemde en vreemde persoon voor anderen.

De vzw, als eerste waarnemer van deze horizonten, heeft zijn hoofdkantoor in het mooie dorp Evrehailles, in de gemeente Yvoir (Boulevard des Combattants 16). Uit dankbaarheid jegens deze plaats, die het thuis is van de stichteres en haar familie, wil zij deze eren door er een deel van haar hoofdactiviteiten uit te voeren, maar nooit zonder de blik te richten op de andere, ruimere horizonten die de hare zijn: die van de vallei van de Haute-Meuse, de Condroz, de provincie Namen, het Waalse Gewest, de Franse gemeenschap, het Koninkrijk België, de Europese Unie, Europa en de hele wereld.

[1 ] Definitie Larousse 2022 

Dragers van het project.

Simona Ivanciu

Oprichtster en voorzitster van de vzw, van Roemeense afkomst met dubbele nationaliteit (BE-RO), een groot liefhebster van kunst en een vriendin van vele kunstenaars en andere beroepsbeoefenaars in de sector, heeft een rijke organisatorische ervaring op cultureel vlak.

Zij ziet zichzelf niet zozeer als een organisator als wel als een gastvrouw en wil haar evenementen een persoonlijke en intieme toets geven.

Marnix Coelmont

Medeoprichter en bestuurder van de vzw, van Vlaamse afkomst, heeft hij Simona in het verleden bijgestaan bij haar culturele activiteiten. Als amateurmusicus en leraar was en is hij actief in verschillende sectoren van het openbare leven.

Clarisse en Andreas Coelmont

Met hun mengeling van Waalse, Vlaamse en Roemeense culturen, hun kennis van drie talen (Frans, Roemeens en Nederlands) en hun liefde voor muziek (ze spelen respectievelijk dwarsfluit en piano), zijn de kinderen betrokken bij het onthaal van zowel de artiesten als het publiek en vullen ze hun ouders aan door het evenement een persoonlijk en familiaal tintje te geven.

Onze waarden.

Hoewel sommige van haar evenementen in samenwerking met de orthodoxe kerk zijn uitgevoerd, verrichtvzwHorizon haar werkzaamheden vanuit een filosofisch standpunt met het grootste respect voor de waarden en overtuigingen van iedereen. Daarom zal zij - zoals bepaald in de statuten (art. 4.) - een neutraliteit in acht nemen vanuit filosofisch, godsdienstig en politiek oogpunt. In overeenstemming met de Belgische en internationale wetten is Horizon vzwvolledig onafhankelijk van enige autoriteit of mogendheid. Horizon vzwbevestigt haar gehechtheid aan de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en acht het van fundamenteel belang dat elk lid deze geest onderschrijft.

Om het lokale erfgoed te benadrukken.

Bruggen bouwen tussen culturen, tussen mensen, tussen naties.

Het mooie en het menselijke benadrukken.

Kunst voor iedereen toegankelijk maken.

Andere culturen door middel van kunst bekend maken en ontmoetingen tussen mensen van alle achtergronden aanmoedigen.

Bestrijding van vooroordelen en racisme/xenofobie.

Vechten om muren, barrières, obstakels tussen mensen, tussen generaties, tussen volkeren af te breken, muren die scheiden, isoleren en tot eenzaamheid leiden.